چرخ دنده های گیربکس (1)

خنک کننده روغن (6)

سنسور کیلومتر (2)

شفت های گیربکس (1)

فشنگی دنده عقب گیربکس (1)

گیربکس کامل (10)

گیربکس و متعلقات (1)

ماهک ومیل ماهک گیربکس (1)