سیستم انتقال قدرت گیربکس (84)

سیستم برق خودرو (73)

سیستم تعلیق خودرو (177)

سیستم خنک کننده خودرو (153)

سیستم سوخت رسانی خودرو (71)

شاسی و بدنه خودرو (195)

لوازم مصرفی خودرو (276)

مولد قدرت (موتور) (251)